วันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

vdo

การเปลี่ยนแปลงของ micro ที่ทำให้ได้ macro ใหม่ๆที่น่าสนใจ

จากการที่สังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวต่างๆที่เป็น micro และคิดว่าถ้าเรานำ micro มาสร้าง macro ใหม่เราจะได้ micro ที่น่าสนใจได้หรือไม่ ก็เลยหามุมมองของเราในชีวิตประจำวันที่ดูไม่น่าสนใจในเรื่องต่างๆมาเสนอเป็นผลงานในรูปแบบ vdo เพื่อให้ได้แบบใหม่ที่ดูน่าสนใจ

จากการที่เลือสิ่งที่ไม่มีความน่าสนใจที่เราผ่านในชีวิตประจำวันที่เราไม่เคยให้ความสนใจอะไรมันเลยมาทำเป็นงาน เช่น


ราวบันไดสะพานลอยหน้ามหาลัย


ไฟบนสพานลอย อบถนนที่เราผ่านไปมาทุกวัน การเคลื่อนที่ของรถบนท้องถนน


วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550

แนวความคิดสร้างงาน

-จากงานศิลปะที่ผสมผสานกับโครงสร้างของงานสถาปัครยกรรม
-จากนั้นก็สนใจและอยากที่จะดึงความเป็นสถาปัตร เลยนึกถึงพวกคาน โครงสร้างและเนื้องานที่มีความหนาแน่นมั่นคง
-เลยมานึกต่อว่าแล้วอะไรล่ะ ที่ทำให้เกิดความหนาแน่นมั่นคงล่ะ
-การวมตัวของมวลสารที่หนาแน่ใช่มั๊ย?
-มันน่าจะเป็นการรวมตัวของมวลสารที่มีอนุภาคเล็กๆ
-สิ่งนั้นน่าจะเป็น อะตอม
-อะตอมเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสาร ทุกอย่างเกิดขึ้นมาจากการรวมตัวของอะตอม ภายในอะตอมมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางและมี อีเล็กครอนวิ่งรอบนิวเคลียส ทำให้เกิดความสเถียรและอะตอมมีรูปแบบเป็นวงกลม
-อิเล็กตรอนวิ่งรอบนิวเคลียสโดยเป็นวงลมจึงให้เกิดความสเถียร
-แล้วถ้าไม่ใช่วงกลมล่ะ อาจจะเป็นอาจจะเป็นฟอมที่เป็นรูปคน แล้วถ้าจิวเคลียสจัวิ่งออกจาจุดศูนย์กลางพร้อมกันต้องใช้ความไวต่างกันเท่าไหร่นิวเคลียสที่เป็นรูปคนจะเกิดความสเถียร

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2550

ล้วงลึกมุมมองของอะตอม

คำว่า "อะตอม" เป็นคำซึ่งมาจากภาษากรีกแปลว่าสิ่งที่เล็กที่สุด ซึ่งนักปราชญ์ชาวกรีกโบราณที่ชื่อ ลูซิพปุส (Leucippus) และดิโมคริตุส (Democritus) ใช้สำหรับเรียกหน่วยที่เล็กที่สุดของสสาร ที่ไม่สามารถแบ่งแยกต่อไปได้อีก โดยเขาได้พยายามศึกษาเกี่ยวกับวัตถุที่มีขนาดเล็ก (ฟิสิกส์ระดับจุลภาค, microscopic) และมีแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างของสสารว่า สสารทั้งหลายประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุด จะไม่สามารถมองเห็นได้ และจะไม่สามารถแบ่งแยกให้เล็กลงกว่านั้นได้อีก แต่ในสมัยนั้นก็ยังไม่มีการทดลอง เพื่อพิสูจน์และสนับสนุนแนวความคิดดังกล่าว
ต่อมาวิทยาศาสตร์ได้เจริญก้าวหน้าขึ้น และนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามทำการ ทดลองค้นหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรูปแบบต่างๆตลอดมา จนกระทั่งเกิดทฤษฎีอะตอมขึ้นมาในปี ค.ศ.1808 จากแนวความคิดของจอห์น ดาลตัน (John Dalton) ผู้เสนอสมมติฐานเกี่ยวกับแบบจำลองอะตอม และเป็นที่ยอมรับและสนับสนุนจากนักวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้น โดยทฤษฎีอะตอมของดาลตันได้กล่าวไว้ว่า
1. สสารประกอบด้วยอะตอม ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด แบ่งแยกต่อไปอีกไม่ได้ และไม่สามารถสร้างขึ้นหรือทำลายให้สูญหายไป
2. ธาตุเดียวกันประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวกัน มีมวลและคุณสมบัติเหมือนกัน แต่จะแตกต่างจากธาตุอื่น
3. สารประกอบเกิดจากการรวมตัวของอะตอมของธาตุตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปด้วยสัดส่วนที่คงที่
4. อะตอมของธาตุแต่ละชนิดจะมีรูปร่างและน้ำหนักเฉพาะตัว
5. น้ำหนักของธาตุที่รวมกัน ก็คือน้ำหนักของอะตอมทั้งหลายของธาตุที่รวมกัน

แบบจำลองอะตอม (Atomic model) เป็นภาพทางความคิดที่แสดงให้เห็น รายละเอียดของโครงสร้างอะตอมที่สอดคล้อง กับผลการทดลองและใช้อธิบายปรากฎการณ์ ของอะตอมได้ ซึ่งหลังจากสมัยของดาลตัน ผลการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในรุ่นต่อมาได้ค้นพบว่าอะตอมมีโครงสร้างที่สลับซับซ้อน มีธรรมชาติที่เป็นไฟฟ้าเกี่ยวข้องอยู่ด้วย และสามารถแบ่งแยกให้เล็กลงได้อีกในบางอะตอม ดังนั้นจึงมีแบบจำลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นมาอีกหลายแบบ

เราเลยตัวอย่าของอะตอมในความคิดของนักวิทยาศาสตร์แต่ละคนมาให้ดูกัน

โครงสร้างที่แข็งแรง

คราวที่แล้วที่พูดไปว่าสนใจความเป็นโครงสร้างที่แข็งแรง ก็เลยนึกได้สิ่งของทุกอย่ารวมถึงงานก่อนสร้างต่างๆที่มีมวลที่มีความหนักแน่นและแข็งแรง จะต้องอาศัยการรวมตัวของมวลสารก็เลยคิดต่อไปอีกว่า มันเกิดจากการรวมตัวของอะไร เลยหาข้อมูลมาได้ว่าอะตอมเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดแล้วรวมตัวกันจึงเกิดมาเป็นสสารต่างๆได้ เลยได้หาข้อมูลของอะตอมมา


จอห์น ดอลตัน เป็นคนแรกที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับอะตอม สรุปว่า


1. สารประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็ก เรียกว่า อะตอม แบ่งแยกไม่ได้ และสร้างขึ้นหรือทำลายให้สูญหายไปไม่ได้


2. อะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน จะมีมวลเท่ากัน มีสมบัติเหมือนกัน แต่จะแตกต่างจากอะตอมของธาตุอื่น ๆ


3. อะตอมของธาตุสองชนิดอาจรวมตัวกันด้วยอัตราส่วนต่าง ๆ กัน เกิดเป็นสารประกอบได้หลายชนิด2.


ทอมสัน ทำการทดลองเกี่ยวกับการนำไฟฟ้าของก๊าซในหลอดรังสีแคโทด พบว่าไม่ว่าจะใช้ก๊าซใดบรรจุในหลอดหรือใช้โลหะใดเป็นแคโทด จะได้รังสีที่ประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุลบ พุ่งมาที่ฉากเรืองแสงเหมือนเดิม เมื่อคำนวณหาอัตราส่วนของประจุต่อมวล (e/m)ของอนุภาค จะได้ค่าคงที่ทุกครั้งเท่ากับ 1.76 x 108 คูลอมบ์ต่อกรัม สรุปว่า อะตอมทุกชนิดมีอนุภาคที่มีประจุลบเป็นองค์ประกอบ เรียกว่า อิเล็กตรอน
รูป 2.3 หลอดรังสีแคโทดที่มีขั้วไฟฟ้าในหลอดเพิ่มอีกสองขั้วเพื่อทำให้เกิดสนามไฟฟ้า 3. โกลดชไตน์ ดัดแปลงหลอดรังสีแคโทด เมื่อเปลี่ยนชนิดของก๊าซ พบว่า อนุภาคที่มีประจะบวกมีอัตราส่วนของประจุต่อมวลไม่คงที่ ถ้าใช้ก๊าซไฮโดรเจน จะได้อนุภาคบวกมีประจุเท่ากับประจุของอิเล็กตรอนจึงเรียกอนุภาคบวกว่า โปรตอน4. มิลลิแกน ทำการทดลองหาค่าประจุของอิเล็กตรอน เท่ากับ 1.60 x 10-19 คูลอมบ์ และเมื่อนำไปคำนวณหามวล ของอิเล็กตรอน จะได้เท่ากับ 9.11 x 10-28 กรัม5. รัทเทอร์ฟอร์ด, ไกเกอร์ และมาร์สเดน ยิงอนุภาคแอลฟาไปยังแผ่นทองคำบาง ๆ พบว่า อนุภาคส่วนใหญ่จะวิ่งเป็น
เส้นตรงผ่านแผ่นทองคำ นาน ๆ ครั้งจะเบนไปจากแนวเส้นตรง และน้อยครั้งมากที่อนุภาคจะสะท้อนกลับมากระทบ
ฉากบริเวณหน้าแผ่นทองคำ6. เลขอะตอม คือ ตัวเลขที่แสดงจำนวนโปรตอน7. เลขมวล คือ ผลรวมของจำนวนโปรตอนและนิวตรอน8. ไอโซโทป คือ อะตอมต่าง ๆ ของธาตุเดียวกันที่มีเลขมวลต่าง ๆ เช่น 11H, 21H และ 31H9. สัญลักษณ์นิวเคลียร์ วิธีเขียน เลขอะตอมไว้มุมล่างซ้าย และเลขมวลไว้มุมบนซ้ายของสัญลักษณ์ เช่น 23 11 Na10. การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม
วิธีการใช้ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียส คือ การศึกษาสเปกตรัมของสารหรือธาตุแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงที่มองเห็นได้มีความยาวคลื่น 400 - 700 นาโนเมตร แสงสีต่าง ๆ ในแถบสเปกตรัมของแสงได้แก่ ม่วง น้ำเงิน เขียว เหลือง ส้ม แดง
แสงสีม่วง มีความยาวคลื่นสั้นที่สุด แต่มีความถี่สูงที่สุด และมีพลังงานสูงสุด
แสงสีแดง มีความยาวคลื่นมากที่สุด แต่มีความถี่ต่ำที่สุด และมีพลังงานต่ำสุด
มักซ์ พลังค์ สรุปว่า พลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความถี่ของคลื่นนั้น
E = พลังงาน จูล (J)
h = ค่าคงที่ของพลังค์ มีค่า 6.625 x 10-34 จูลวินาที (Js)
= ความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Hz)
C = ความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสูญญากาศ = 3.0 x 108 m/s
= ความยาวคลื่น (m) (1 นาโนเมตร เท่ากับ 10-9 เมตร)
สเปกโตสโคป เป็นเครื่องมือสำหรับแยกสเปกตรัมของแสงขาว และตรวจเส้นสเปกตรัมของธาตุที่ถูกเผา การทดลองใช้ลวดนิโครมจุ่มลงในกรดไฮโดรลอริกเข้มข้น (HCI) แตะสารประกอบที่ต้องการทดสอบ นำไปเผาบนเปลวไฟ สังเกตสีของเปลวไฟ และใช้สเปกโตสโคปสังเกตสีของเส้นสเปกตรัม
1. สีของเปลวไฟ หรือเส้นสเปกตรัม เกิดจากส่วนที่เป็นโลหะ (ion +) ในสารประกอบชนิดนั้น ๆ
2. ธาตุแต่ละชนิด มีเส้นสเปกตรัมเป็นลักษณะเฉพาะตัวไม่ซ้ำกัน ลักษณะของเส้นสเปกตรัมจึงเป็นสมบัติเฉพาะตัว
ประการหนึ่งของธาตุ เส้นสีเขียวที่เห็นจากแสงไฟฟลูออเรสเซนต์ เกิดจาก ไอปรอท 11. การศึกษาเรื่องสเปกตรัมของสารหรือของธาตุ สรุปได้ว่า
1. เมื่ออิเล็กตรอนได้รับพลังงาน จึงขึ้นไปอยู่ในระดับพลังงานที่สูงขึ้น ทำให้อะตอมไม่เสถียร อิเล็กตรอนจึงคาย พลังงานเท่ากับพลังงานที่ได้รับเข้าไป พลังงานส่วนใหญ่ที่คายออกอยู่ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ปรากฎเป็นเส้น สเปกตรัม
2. การเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเล็กตรอน อาจมีการเปลี่ยนข้ามขั้นได้
3. อิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่ำจะอยู่ใกล้นิวเคลียส
4. ระดับพลังงานต่ำอยู่ห่างกันมากกว่าระดับพลังงานสูง ระดับพลังงานยิ่งสูงขึ้นจะยิ่งอยู่ชิดกันมากขึ้น12. นีลส์ โบร์ สร้างแบบจำลองว่า อิเล็กตรอนในอะตอมวิ่งอยู่รอบนิวเคลียสเป็นชั้น ๆ หรือเป็นระดับพลังงานมีค่า
พลังงานเฉพาะคล้าย ๆ กับวงโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ ซึ่งแบบจำลองนี้ใช้ได้ดีกับอะตอมขนาดเล็กที่มี
อิเล็กตรอนเดียว เช่น ไฮโดรเจนเท่านั้น13. พลังงานไอออไนเซชัน (IE) คือ พลังงานปริมาณน้อยที่สุดที่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอมในสถานะก๊าซ
Mg(g) + IE1 Mg+(g) + e-
Mg+(g) + IE2 Mg2(g) + e-
พลังงานไอออไนเซชันลำดับที่หนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นของธาตุใดก็ตาม ล้วนมีค่าต่ำสุดเมื่อเทียบกับพลังงานไอออไนเซชัน ลำดับอื่น ๆ ของธาตุเดียวกัน เพราะอิเล็กตรอนที่หลุดออกไปตัวแรกได้รับแรงดึงดูดจากนิวเคลียสน้อยที่สุด
ค่าพลังงานไอออไนเซชันใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มอิเล็กตรอนได้คำถาม กำหนดปฏิกิริยาต่อไปนี้
ก. Zn(s) Zn(g) ดูดพลังงาน 130 kj/mol
ข. Zn(s) Zn2+(aq) + 2e- ดูดพลังงาน 737 kj/mol
ค. Zn2+(g) Zn2+(aq) ดูดพลังงาน 2046 kj/mol
ผลรวมของค่าพลังงานไอออไนเซชันลำดับที่หนึ่ง และที่สองของสังกะสีเป็นเท่าใดในหน่วย kj/mol
1) 607 2) 1179 3) 1439 *4) 265314. จำนวนอิเล็กตรอนที่มีได้มากที่สุดในแต่ละระดับพลังงาน = 2n2
อิเล็กตรอนในระดับพลังงานสูงที่สุดของแต่ละธาตุ เรียกว่า เวเลนซ์อิเล็กตรอน
3919K มีการจัดอิเล็กตรอน เป็น 2, 8, 8, 1 (หมู่ 1 A คาบ 4)15. แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก สรุปได้ว่า
1. การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนไม่มีทิศทางแน่นอน บอกได้เพียงโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอน ณ ตำแหน่งต่าง ๆ เท่านั้น
2. โอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนในแต่ละระดับพลังงานไม่เหมือนกัน ขึ้นกับจำนวนอิเล็กตรอนและระดับพลังงานของ อิเล็กตรอนนั้น
3. อิเล็กตรอนที่มีพลังงานต่ำอยู่ในบริเวณใกล้นิวเคลียสมากกว่าอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูง

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

First Things First

ครั้งที่แล้วเราได้มีข้อคิดดีจากBruce Mauไปแล้วทั้ง 12 ข้อ ไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันบ้างหรือยังเรารู้สึกว่ามันดีนะอยากทำได้เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะได้ครบทุกข้อรึป่าว วันนี้เราเอาแนวคิด12ข้อของเอามาให้ในฉบับภาษาอังกฤษเผื่อเพื่อนๆบางคนไม่ค่อยเข้าใจภาษาไทย

คราวที่แล้วเราพูดถึงกลุ่มที่ทำงานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีแนวทางการสร้างงานที่คล้ายกับCitizen Designer คือกลุ่มของ First Things First 2000 กลุ่มคนกลุ่มนี้ได้ทำงานคล้ายกับ Citizen เขาได้รวบรวมกลุ่มคนที่เป็นศิลปินมาร่วมกันลงนามเพื่ออยู่ในกลุ่ม First Things First ทั้งหมด3คน กลุ่มคนที่มารวมกันกันกลุ่มนี้เขาให้ความสำคัญกับการออกแบบมากกว่าการตลาดหรือการขายเท่านั้น พวกเขาคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมที่ดีงามอีกด้วย

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

citizen design week2


เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราไนเสนอ Citizendesign ไปแล้วครั้งนึงแต่เราก็ยังงงกันอยู่ว่า Citizendesign เขาทำงานอะยังไงกันแน่แต่วันนี้เราได้ไปหาข้อมูลมาใหม่ดูแล้วน่าจะดีขึ้นและถูกต้องตาามจุดประสงค์ขึ้น(มั้ง)Citizendesign เป็นกลุ่มนักออกแบบในสมัยศรรตวรรษที่21 จุดปรัสงค์ของกลุ่มนักออกแบบกลุ่มนี้ก็คือ อยากจะเปลี่ยนของผู้นริโภคที่ยึดกับตราสินค้าให้เลิกยึดติดกับตราสินค้า และให้บริษัทที่ยึดติดแต่ผลกำไรให้เลิกยึดติดโดยพยายามแสดงให้ทุกคนเห็นถึงการออกแบบที่ช่วยให้เข้าถึงการคงไว้ในคุณภาพของชีวิต แสดงถึงความจำเป็นในการออกแบบและอนาคต มีนักออกแบบที่อยู่ในกลุ่ม Citizen design หลายคนแต่เราจะยกตัวอย่างนักออกแบบ Typographer ชื่อ Jonathan Barnbrook เขาเป็นนักออกแบบในยุค90 งานของเขาที่ออกมาคือการสร้าง Font ที่มีสไตล์และมีความหลากหลาย ผลงานของเขาได้รับการยกย่องจากกลุ่มคนที่ออกแบบตัวอักษรว่าเป็นอักษรที่ผสมผสานระหว่างศิลปะและการการนำไปใช้ในการออกแบบได้อย่างลงตัวผลงานของเขาได้นำไปจัดแสดงในประเทศที่เป็นผู้นำการออกแบบหลายประเทศ และเขายังได้เป็นที่รู้จักของคนทั่งไปอีกว่าเป็น Conscientious Designer คือ เป็นนักออกแบบที่มีจิตสำนึก นักออกแบบอีกคนที่เราจะมายกตัวอย่างให้ดูคือBruce Mau นักออกแบบคนนี้เป็นนักออกแบบกราฟฟิกที่มีชื่อเสียง มีผลงานของเขามากมายที่ออกมาให้เห็นโดยเขาอาศัยหลักการแก้ไขง่ายๆแต่อยู่บนฐานความเป็นจริงและเขาก็มีแนวคิดของเขา12 ข้อที่ดูแล้วมีความน่าสนใจและน่าทำตาม คือยิ่ง1.คนเราควรต้องมีจุดมุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อจะได้มีแรงผลักดัน และรู้จักเปิดรับสิ่งต่างๆมาลองศึกษา2.การเรียนรู้ไม่แน่เสมอไปว่าจะเป็นสิ่งที่ดี แต่สำคัญที่ว่า เราต้องรู้จักสำรวจ3.กระบวนการทำงานสำคัญกว่าผลงานที่ออกมา เราควรใส่ใจในการกระบวนการคิดและทำให้มาก เพราะผลงานที่ดีหรือไม่ มันจะเกิดจากสิ่งเหล่านี้4.รักที่จะทดลอง ถึงแม้การทดลองผลจะออกมาดีหรือไม่ดี ก็ควรที่จะสนุกกับมันและมองไปข้างหน้า เพราะผลทดลองที่ผิดพลาด ก็อาจเกิดความคิดในงานที่น่าสนใจใหม่ๆขึ้น ควรรักที่จะทดลองมากๆ5.ค้นคว้าข้อมูลให้มากๆ เราควรที่จะรู้ลึกเกี่ยวกับหัวข้อที่เราจะศึกษา ยิ่งมีความรู้มากเท่าไร ผลงานก็จะดีมากขึ้นเท่านั้น6.ถ้าเกิดปัญหาในการทำงาน อย่าคิดว่ามันเป็นข้อผิดพลาด บางทีปัญหาเรานั้น อาจเป็นกุญแจไปสู่ไอเดียใหม่ๆได้เหมือนกัน7.ห้องเรียน ควรใช้เวลาในห้องเรียนให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพราะบางทีเรากลับไปที่บ้านอาจไม่มีอุปกรณ์ที่เอื้อ อำนวยเท่าห้องเรียน8.บางครั้งให้เราลองไม่มีจุดหมายดูบาง เช่น การเดินทางไปเรื่อยๆ ระหว่างที่เราขับรถ เราอาจจะพบเจอสิ่งดีๆ ตามข้างทาง แต่ก็ต้องอย่ารู้จักสังเกตุ9.ให้ไปอยู่ในทุกๆที่ Jonh cage กล่าวว่า"การที่เราไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหน (หลงทาง)ให้เรารู้จักที่จะเปลี่ยนตัวเราว่า เราไม่ได้หลง แต่เรากำลังเดินทางสังเกตุเหตุการณ์รอบๆตัวต่างหาก"10.ทุกคนเป็นผู้นำ บางครั้งเราควรหัดเป็นผู้นำ และบางครั้งการเป็นผู้ตาม ก็สำคัญ11.เก็บเกี่ยวความคิด มาวิเคราะห์เรียบเรียงให้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์12.อย่าหยุดอยู่กับที่ เพราะเวลาที่เราหยุด คนอื่นเค้าไม่ได้หยุด นำหน้าเราไป เราอาจตามไม่ทัน